TRABZON İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TAŞERON İŞÇİSİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ BAŞVURUSU SONUCU

 İl Müdürlüğümüz personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçisinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvurusu incelenmiş olup, gerekli şartları taşımakta olduğu  ve sınava katılmaya hak kazandığı anlaşılmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru sahibi hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

Sınav Girmeye Hak Kazanan Personel :

Perihan MEMİŞ